Är ett konventionellt slangfilter av hög prestanda och kvalité.

BHF - Bag House filter (Trycklufts rensat slangfilter)

Är ett konventionellt slangfilter av hög prestanda och kvalité.

Filtersystemet fungerar genom att Rågasen leds in i filtret, där gasens hastighet minskas och fördelas jämnt över hela filtrets yta där grövre partiklar avskiljs och faller ner i stoftfickan. Gasen passerar därefter genom filterslangarna, där den slutliga avskiljningen sker.

Den renade gasen leds därefter ut till systemets fläkt via rengasutloppet. 
Det stoft som avsätter sig på filterslangarna ger upphov till ett ökat tryckfall och samtidigt förbättrar filtrerings förmågan till en viss grad, varför filterslangarna med jämna mellanrum måste rensas ner med tryckluft.

Rensningen, vilket vanligtvis styrs via en rensautomatik under drift, tillgår på följande sätt: 

På filtertoppens ovansida finns en tryckluftstank placerad. Tanken är försedd med elektriskt manövrerade membranventiler, en för varje rad om X antal filterslangar beroende på filtertyp. Från varje ventil leder ett blåsrör försedd med öppningar över filterslangarna. Rensningen, vilken bör styras av en mikroprocessor- eller PLC- baserad styrutrustning, rensningen sker enligt följande:

En av membranventilerna öppnar under en mycket kort stund, varvid en tryckluftstöt omdraperar filterslangarna i den aktuella slangraden. Då filterslangen har hunnit bli försedd med en stoftkaka bryts denna då loss och faller ner i stoftfickan. Efter en paus, sker, på samma sätt, rensning av nästa slangrad. Styrningen av filterrensningen kan, valbart i styrutrustningen, ske efter förinställda tidsintervall eller baserat på filterslangarnas tryckfall. 
Det i filtret avskilja stoftet utmatas till avsedd stoftbehållare via stoftfickans utslussning. Denna utmatning bör ske kontinuerligt under filtrets drift för att undvika stoftansamling i fickan.

BHF Systemet kan användas till en stor variation av processer men lämpar sig väldigt bra inom processer med höga stoft koncentrationer. För bästa möjliga systemuppbyggnad tillhandahåller PF System AB Projektering från Utsug – material hantering med all där emellan såsom kanalsystem – föravskiljare – stoftavskiljare – styrsystem . 

Detta system kan levereras i ATEX kompatibelt utförande.

Tveka inte att kontakta oss för mer information.